Үзлэг шалгалт

Аплас+ групп үйлчлүүлэгчдийнхээ хүсэлтээр үзлэг шалгалт хийж, бүтээгдэхүүн, процесс болон үйлчилгээ нь албан болон сайн дурын стандартуудад нийцэж буй эсэхэд үнэлгээ хийхэд нь тусалдаг.

 

Дэлхий даяар аливаа төрлийн байгууламж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үзлэг шалгалт хийж, өрөөсгөл бус, бодит үр дүнг баталгаажуулахын сацуу гэрээний дагуу үйлчлүүлэгч, нийлүүлэгчдийн өмнө хүлээсэн үүргийнх нь биелэлтэд дэм болдог юм.