ОРШИЛ
Психометрийн үнэлгээ буюу оюуны чадамж, зан төлвийн шинжилгээ бол удирдагчдыг хөгжих, сайжрах хэрэгцээ болон давуу талыг тодорхойлоход туслах олон эх үүсвэрийн мэдрэмжтэй мэдээллээр хангаж өгдөг хэрэгсэл юм. Психометрийн үнэлгээ нь удирдагчдыг давуу тал болон хөгжих, сайжрах хэрэгцээг тодорхойлоход ашиглах олон эх сурвалжийн мэдрэмжтэй мэдээллээр хангадаг. Удирдагчид психометрийн тайланд тулгуурлан бусдаас ирсэн санал сэтгэгдэл, мэдээллээс гол сэдвүүдийг хялбархан ялгаж таних, улмаар өсөж дэвших бодит алхам хэрэгжүүлэх боломжтой.