Эрчим хүчний үр бүтээмж

Аплас+ эрчим хүч хэмнэлтийн цогц шийдлүүдээрээ улбаалан үйлчлүүлэгчдэдээ өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх, үйл ажиллагаагаа улам тогтворжуулахад тусалж чадна. Эрчим хүчний үр бүтээмжийн төслүүдийг маань:
  1. Эрчим хүчний аудит
  2. Түлхүүр гардуулах төслийн төлөвлөлт
  3. Хөгжүүлэлт, хэрэгжилт гэсэн үндсэн үе шатуудад ангилж болно.

Эрчим хүч хэмнэлт гэдэг эцсийн эцэст эрчим хүч хэрэглэгч ба хувиргагч нийт систем болон процессод нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийсний үр дүн байдаг. Эдгээр нь барилга байгууламж доторхи эсхүл аж үйлдвэрийн процессын бүрдэл хэсгийн алин боловч тэр.

Дүн  шинжилгээг эрчим хүч үүсгүүрийн системүүдийн (зуухны цех, хөргөх систем, хос үүсгүүр, биомассын байгууламж, сэргээгдэх эрчим хүчээр ажилладаг үүсгүүрийн систем гэх мэт) шинжилгээгээр эхэлнэ. Түүний дараа түгээлтийн системүүдэд (шахуургын систем, шахсан хийн цагариг, гидравликийн болон цахилгаан хөтлөгч системүүд зэрэг) анхаарлаа чиглүүлж, эцэст нь төгсгөлийн төхөөрөмжүүдийг (агаар зохицуулагч, сэнсэн халаагуур, хөргүүр, хүйтэн баригч, гэрэлтүүлгийн систем гэх мэт) шалгана.

Үйлчлүүлэгчдийнхээ төрөл бүрийн технологи, процессуудын эрчим хүчний үр бүтээмжид дүн шинжилгээ хийхдээ эрчим хүч хэмнэлтэд санал болгох боломжтой аливаа арга хэмжээний (ЭХХАХ) ашигт чанарыг тодорхойлоход голлон анхаардаг. Үүний тулд боломжит ЭХХАХ бүрийн хэмнэх чадавхийг одоогийн зарцуулалттай харьцуулан тооцоолж, түүний хэрэгжилтэд шаардагдах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тогтооно.

Эрчим хүчний стратегийн зөвлөх үйлчилгээнийхээ хүрээнд Аплас+ дэлхийн улс орнууд дахь эрчим хүчний үр бүтээмжийн бодлого боловсруулалт, хяналтыг ажиглаж, үйлчлүүлэгчдийнхээ анхаарлыг хандуулдаг. Энэ төрлийн төслүүдээс жишээ дурдвал, аль нэг улс дахь барилга байгууламжуудыг эрчим хүчний үр бүтээмжийнх нь дагуу ангилах эрчим хүч хэрэглээний гэрчилгээжүүлэлтийн систем боловсруулах, эрчим хүчний хэрэглээг судлан бүртгэхийн тулд тодорхой нэгэн бүс дэх эрчим хүчний өндөр зарцуулалтыг хянахад гео лавлах ашиглах зэрэг болно.