Давтан Аудитын шалгалт хийлээ

27/02/2019
    Аплас Монгол компани Xanadu Mines ХХК -ийн өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч компанид давтан аудитын шалгалт хийлээ.

    Аплас Монгол компани Xanadu Mines ХХК -ийн өрөмдлөгийн гэрээт гүйцэтгэгч компанид Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй байдал болон Байгаль Орчны удирдлагын тогтолцооны хүрээнд бүрэн хэмжээний давтан аудитыг 2019 оны 2-р сарын 27-ноос 28-ний өдрүүдэд Олон Улсын стандарт шаардлагад нийцүүлэн хийж гүйцэтгэлээ.

    Давтан аудит хийх зорилго нь одоогийн удирдлагын тогтолцооны гүйцэтгэлийн байдал, сайжруулах ажиллагааг тодорхойлох явдал байсан бөгөөд энэхүү үйлчилгээний хүрээнд үйл ажиллагааны харилцан уялдааг сайжруулах боломж, ажиглалтуудын талаар дэлгэрэнгүй зөвлөмж бүхий аудитын тайланг үйлчлүүлэгч талд гарган өгсөн.

    Үйлчлүүлэгч талаас 2018 оны 6-р сард гүйцэтгэсэн анхан шатны аудитын тайлангийн мөрөөр бизнесийн үйл явц, холбогдох стандартуудын хүрээнд олон олон үйл ажиллагааг сайжруулан ажиллаж байгаад бидний зүгээс талархалтай байна.