Ажлын байрны Аюулгүй Байдал, Эрүүл Мэнд болон Байгаль орчны сургалт

12/10/2018
    Аплас Монгол ХХК нь Бизнес Инноваци Хөгжлийн Төв (Business Innovation & Growth Center - ГИЗ) хамтран ХЭМАБ&БО - ны сургалтын гүйцэтгэгчээр амжилттай зохион байгуулан Улаанбаатар болон Даланзадгад хотод ажиллаа.

     

    Аплас Монгол ХХК нь Бизнес Инноваци Хөгжлийн Төв (Business Innovation & Growth Center - ГИЗ) хамтран ХЭМАБ&БО - ны сургалтын гүйцэтгэгчээр амжилттай зохион байгуулан ажиллаж байна. Энэхүү сургалт нь Оюу Толгойн ханган нийлүүлэгч компаниудад зориулсан шинэ Ханган нийлүүлэх Системийн бүртгэлийн урьдчилсан үнэлгээний хүрээнд тавигдах шаардлагын хүрээнд жижиг дунд аж ахуй нэгжүүдийг чадавхижуулахад чиглэгдэж байгаа юм.  

     

    For more information, please contact María de Sancha maria.sancha@applus.com Tel.:+34691250977