Төслийн менежмент

Аплас+ тест, үзлэг, гэрчилгээжүүлэлт, цахилгаан холбооны болон аж үйлдвэрлэлийн чанартай төслүүдэд менежментийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Төслийн менежерүүд маань бүгд төслийн менежментийн сүүлийн үеийн арга, хэрэгслийн гүнзгий мэдлэгтэй бөгөөд төслийн менежментийн төв албанд түшиж хяналтад нь ажилладаг.
 
Төслийн менежментийн үйлчилгээгээрээ бид зардал танах, алдаа эндлээс сэргийлэх, төслийн үе шат болон хүрэх үр дүнг төлөвлөх, төсвийн менежмент хийх, хууль тогтоомж, дүрэм, журмын биелэлтийг бататгахад нь үйлчлүүлэгчдэдээ тусалдаг юм.