De diensten van Applus+ RTD richten zich op waarborging van de veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de industriële apparatuur in d nieuwbouwfase en gebruiksfase.
 
Daar waar inspectie en NDO op alle drie de aspecten richt Applus+ Certification zich primair op de wettelijke doelstellingen, te weten waarborgen van veiligheid.
 
Applus+ RTD Certification is een ISO/IEC 17020 geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstantie(CBI) die is aangewezen, aangemeld en erkend voor conformiteitsbeoordeling van nieuwe en in gebruik zijnde drukapparaten, buisleidingen en opslagtanks.
 
Werkveld drukapparatuur (onder ISO/IEC 17020 accreditatie door de Raad van Accreditatie (RvA), aanwijzing door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bij de Europese Commissie (EC):
 
- Conformiteitsbeoordeling volgens Richtlijn 2014/68/EU (PED) modeule A2
- Goedkeuring van lasmethodekwalifiticaties (LK;PQR)
- Goedkeuring en verlenging van lasserskwalificaties (LK; WPQ)
- Intredekeuring
- Keuring voor ingebruikneming
- Herkeuring
- Beoordeling van reparaties
- Beoordeling van wijzigingen
 
Note:
 
Conformiteitsbeoordelingen volgens andere modules dan module A2 worden uitgevoerd onder accreditatie, aanwijzing en aanmelding van een partner EU-CBI, te weten Applus+ Energy & Industry of HPi Verification Services.
 
Werkveld buisleidingen (onder ISO/IEC 17020 accreditatie door de raad van Accreditatie (RvA) en erkenning van autoriteitn zoals Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):
 
- Nieuwbouw conformiteitsbeoordeling
- Keuring voor ingebruikneming
- Herkeuring
- Beoordeling van reparaties
- Beoordeling van wijzigingen
 
Werkveld opslagtanks (onder erkenning van het bevoegd gezag, te weten provincies, gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten):
 
- Nieuwbouw conformiteitsbeoordeling
- Beoordeling van grote constructies
- Keuring voor ingebruikneming
- Herkeuring
- Beoordeling van reparaties/ wijzigingen